доц. д-р Јорданчо Ангелов

Телефон: 3099-125
e-mail: jordanco@feit.ukim.edu.mk

Роден е во 1978 год. во Јоханесбург, Јужноафриканска Република. Дипломирал во 2003 година на Електротехничкиот факултет во Скопје. Магистрирал и докторирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, во 2010 и 2016 година, соодветно. Од 2003 година, ангажиран е за изведување на лабораториските вежби во Лабораторијата за електрични мерења, за потоа извесен период да работи во ЦЕР – Скопје. На Факултетот почнува да работи како демонстратор во 2007 година. Досега бил ангажиран на предметите: електротехнички материјали, надземни и кабелски водови, пазари на електрична енергија, техника на висок напон 1, висок напон, компјутерска анализа на стационарни режими на ЕЕС, компјутерска анализа на динамички режими на ЕЕС и менаџмент на ЕЕС. Во моментот е одговорен за изведување на настава и/или аудиториски и лабораториски вежби по предметите: надземни и кабелски водови, техника на висок напон 1, техника на висок напон 2, заземјувачи и заземјувачки системи во ЕЕ мрежи и компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС. Се јавува како автор или коавтор во бројни трудови. Од 2004 година учествува во реализација на голем број профилактички испитувања на високонапонска опрема и опрема за заштита при работа. Неговите области на интерес во научно-истражувачката работа се профилактички испитувања на високонапонската опрема, координација на изолација, анализа на електроенергетските системи.

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.