Институт за ПЕЕС

Стипендии

Избирајќи ја студиската програма Електроенергетски системи (ЕЕС) новозапишаните студенти стекнуваат право да конкурираат за една од 15-те стипендии што ќе ги доделат компаниите ЕВН Македонија, ЕЛЕМ и МЕПСО во учебната 2014/2015 година. Висината на стипендијата изнесува 6000 денари месечно и се доделува во 10 месеци од годината. Стипендијата автоматски се продолжува и во следните учебни години, се до крајот на студирањето, доколку се задржи просечна оценка од најмалку 8. На крајот на јуни 2014 беа доделени стипендиите за учебната 2013/2014 година. Повеќе ...

Уписи

Повеќе информации за уписите на ФЕИТ можете да добиете на web страницата на ФЕИТ во специјалниот дел за УПИСИ. Регистрирајте се во системот за уписи iKnow на универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на http://www.upisi.ukim.mk.

Студиска програма електроенергетски системи (ЕЕС)

На студиската програма електроенергетски системи (ЕЕС) студентите се стекнуваат со практични знаења и вештини од областите: пренос, дистрибуција, продажба и употреба на електрична енергија. Во текот на студирањето се користат современи софтверски алатки за симулација и анализа на ЕЕС, како и за изучување на областите планирање и управување на ЕЕС, техника на висок напон, нисконапонски инсталации и осветление и квалитет на електрична енергија. Истовремено, студентите имаат можност да се запознаат со елементите на ЕЕС и низ пракични лабораториски вежби во лабораториите на факултетот.

Дипломираните инженери имаат единствена прилика да бидат дел од електроиндустријата, како една од најстабилните дејности, која во текот на повеќе децении вработува голем број инженери. Во оваа област им се нудат можности за успешна кариера и добро платена работа во преносни и дистрибутивни компании (ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВН), во јавниот сектор, како и во консултантски, проектантски и производни фирми. Ваквите кадри се сè повеќе барани во нашата земја и во светот, каде нашата диплома важи без никакви ограничувања.

Во едукацијата на дипломираните инженери на студиската програма ЕЕС учествуваат сите институти на ФЕИТ. Во текот на студиите на студиската програма ЕЕС дипломираните инженери се здобиваат со современи познавања на електроенергетските системи и се оспосособуваат за примена на најсовремени софтверски алатки за решавање на проблеми од областа на:

Ваквиот профил инженери е неопходен во повеќе клучни сектори кои нудат можности за вработување во земјава и во странство и тоа во:

Листа на предмети од студиската програма ЕЕС

Студиската програма се состои од задолжителни и изборни предмети, при што сите предмети се едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети е 23, при што нивното учество е најмногу до 60% од бројот на предметите. Остатокот од студиската програма ги сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на ФЕИТ и 10% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на УКИМ (означени со *). Исто така, студентите треба да освојат и 3 кредити од задолжителната пракса. Изборните предмети кои се дадени во долните табели се препорачани изборни предмети за студиската програма ЕЕС, но студентите можат да бираат и изборни предмети од другите студиски програми. Во наставата се вклучени најсовремени софтверски алатки кои овозможуваат решавање на мноштво проблеми од доменот на математиката, електротехниката, електроенергетските системи и другите сродни области.

Материјали за предметите кои ги предаваат наставниците од ПЕЕС може да се најдат доколку од горното мени се одбере опцијата „Предмети“.

Семестар 1

Семестар 1 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Математика 163+3+0
2Основи на електротехника 163+2+1
3Програмирање и алгоритми62+2+2
4Физика 163+1+1
5Изборен предмет
Семестар 1 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Англиски јазик64+0+0
2Германски јазик64+0+0
3Француски јазик64+0+0
4Руски јазик64+0+0

Семестар 2

Семестар 2 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Математика 263+3+0
2Основи на електротехника 263+2+1
3Физика 263+1+1
4Изборен предмет 1
5Изборен предмет 2
6Изборен предмет 3

На позицијата 4 се бира еден од изборните предмети од позициите 1 и 2. На позициите 5 и 6 се бираат изборни предмети од позициите 3, 4, 5 и 6.

Семестар 2 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Програмирање и алгоритми 262+2+2
2Структури со програмирање62+2+2
3Електротехнички материјали32+0+1
4Комуникациски и презентациски вештини31+1+1
5Практикум по Matlab30+0+3
6Практикум по компјутерски вештини и алатки30+0+3

Семестар 3

Семестар 3 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Математика 363+3+0
2Мерења во електротехника63+1+2
3Надземни и кабелски водови63+2+0
4Теорија на електрични кола63+2+0
5Изборен предмет
Семестар 3 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Електрично осветление63+1+1
2Инженерска економија63+2+0

Семестар 4

Семестар 4 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Електрични машини и трансформатори63+1+1
2Електрични мрежи63+2+0
3Компјутерски подржано проектирање на електрични инсталации62+1+2
4Изборен предмет
5Изборен предмет
Семестар 4 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Квалитет на електрична енергија63+1+1
2Мерења во електроенергетика63+1+1
3Електроника63+1+1
4Практикум по Labview30+0+3

Семестар 5

Семестар 5 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Високонапонски мрежи и системи63+2+0
2Дистрибутивни системи63+1+1
3Техника на висок напон 163+1+1
4Изборен предмет*
5Изборен предмет
Семестар 5 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Електромагнетика63+2+0
2Енергетски преобразувачи63+1+1
3Заземјувачи и заземјувачки системи во ЕЕМ63+1+1
4Системи на автоматско управување62+2+1

Семестар 6

Семестар 6 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС63+1+1
2Техника на висок напон 263+2+0
3Пазари на електрична енергија63+1+1
4Изборен предмет*
5Изборен предмет
Семестар 6 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Интелигентни енергетски мрежи63+1+1
2Производни и разводни постројки63+2+0
3Релејна заштита63+2+0

Семестар 7

Семестар 7 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Режими на работа на ЕЕС63+2+0
2Управување и диспечинг во ЕЕС63+2+0
3Изборен предмет*
4Изборен предмет
5Изборен предмет
Семестар 7 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Вовед во телекомуникации63+1+1
2Микромрежи63+2+0
3Основи на обновливи извори на енергија63+1+1
4Планирање на електроенергетски системи63+1+1

Семестар 8

Семестар 8 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Технички системи на управување63+1+1
2Дипломска работа8
3Изборен предмет*
4Изборен предмет
5Изборен предмет

Во текот на студирањето треба да се положи најмалку еден од следните изборни предмети: основи на електроника, електромагнетика, системи на автоматско управување или вовед во телекомуникации.

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.