проф. д-р Александра Крколева

Телефон: 3099-122
e-mail: krkoleva@feit.ukim.edu.mk

Родена е во 1979 год. во Скопје. Дипломирала на Електротехничкиот факултет во Скопје во 2003 година. Магистрирала на Факултетот за електротехника и информациски технологии во 2007 година. По дипломирањето работи во претставништвото на ABB во Скопје, а од 2005 година е ангажирана како соработник на истражувачки проекти во рамките на Факултетот. Како демонстратор почнува да работи во 2007 год., а во 2008 е избрана за помлад асистент. Двапати била на студиски престој во Универзитетот во Манчестер, во текот на 2004 и 2006 година, каде работела на истражувања од областа на квалитет на електрична енергија и режими на работа на електрични мрежи со дисперзирано производство. Ангажирана е за изведување аудиториски и лабораториски вежби по повеќе предмети, меѓу кои заземјувачи и заземјувачки системи во енергетските мрежи, техника на висок напон 2, високонапонски мрежи и системи, компјутерски методи во електроенергетика, апликативен софтвер во електроенергетика, технички системи на управување и планирање и развој на електроенергетски системи. До сега има објавено 13 научни трудови. Учествува во неколку меѓународни проекти. Член е на студискиот комитет Ц6 MAKO CIGRE и GSM IEEE. Истражувачки области во кои работи се дистрибутивни системи на електрична енергија со дисперзирано производство и микро-мрежи, вклучување на обновливи извори на електрична енергија во електроенергетската мрежа, пазарно стопанисување со електрична енергија, квалитет на електрична енергија, техника на висок напон.

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.