Материјали за предметите од ПЕЕС

ПредметГодина
Надземни и кабелски водови2
Електротехнички материјали2
Електрични мрежи2
Компјутерски методи во електроенергетиката2
Електрично осветлeние2
Квалитет на електрична енергија2
Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации2
Нисконапонски енергетски инсталации и осветление3
Дистрибутивни системи3
Високонапонски мрежи и системи3
Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи3
Апликативен софтвер во електроенергетика3
Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС3
Техника на висок напон 13
Режими на работа на ЕЕС4
Техника на висок напон 24
Комјутерска анализа на преодни процеси во ЕЕС4
Преносни и дистрибутивни системи4
Примена на напредни компјутерски програми во ЕЕС5
Електроенергетски интерконекции5
Анализа на стационарни режими со грешка5
Квалитет на електрична енергија5
Доверливост на ЕЕС5
Хармоници и други повратни влијанија во ЕЕС5
Диелектрици и изолација5
Превземи апликација - постдипломски5

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.