Проф. д-р Рубин Талески

Телефон: 3099-126
e-mail: rubin.taleski@feit.ukim.edu.mk

Роден е во 1957 година во Прилеп. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1980, 1990 и 1996 година, соодветно. Во периодот 1981 – 1987 година работи во ЕМО – Охрид на повеќе позиции како раководител, проектант и соработник во Институтот за енергетика. На Факултетот се вработил во 1987 година како асистент. Во 1997 година е избран за доцент, а во 2002 и 2007 година е избран за вонреден, т.е редовен професор. Како наставник е одговорен за неколку предмети од додипломски и магистерски студии. Автор или коавтор е на повеќе од 50 трудови публикувани во реномирани меѓународни научни списанија и зборници од конференции. Коавтор е на два универзитетски учебника. Учесник е во голем број апликативни проекти, работени за компаниите од електроенергетскиот сектор, како и научно-истражувачки проекти финансирани од Европската унија. Неговите истражувања се фокусирани на областите: преносни и дистрибутивни системи, пазари на електрична енергија, електрично осветление.

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.