Врски

Кликнете врз логото.

Електрани на Македонија

Македонски електропреносен систем оператор

ЕВН Македонија

Македонскиот комитет за големи електрични системи - МАКО СИГРЕ

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија

International Council on Large Electric Systems

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE Power & Energy Society

European Network of Transmission System Operators for Electricity

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.