доц. д-р Јовица Вулетиќ

Телефон: 3099-122
e-mail: jovicav@feit.ukim.edu.mk

Роден е 1982 година во Скопје. Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2007 година. Во текот на своите додипломски студии има добивано награди за успешно студирање. Магистрирал и докторирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во 2010 и 2016 соодветно. На Факултетот почнува да работи од октомври 2007 год., како демонстратор. За помлад асистент е избран во 2012 год., а за доцент во 2017 год. Во моментов е одговорен за изведувањето настава и/или аудиториски и лабораториски вежби по следните предмети: преносни и дистрибутивни системи, квалитет на електрична енергија, електрично осветление, нисконапонски електрични инсталации и осветление, дистрибутивни системи и компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации. Има учествувано како автор/коавтор во бројни трудови. Област на негов научно-истражувачки интерес претставуваат дистрибутивните мрежи, оптимизациски методи и квалитетот на електрична енергија.

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.